اساس کار کلاچ:

در شکل زیر دیسک سمت راست به جعبه دنده منتهی میشود ودر حقیقت رابط موتور و جعبه دندهاست و دیسک دیگر هم نقش فلایویل را ایفا می کند.با کلیک بر روی PLAY می توانید به اصول کار کلاچ پی ببرید.

 
در شکل زیر با کلیک مرحله به مرحله  روی مربع قسمت زیرین آن می توانید بیشتراز قبل نحوه ی اتصال و اجزای آن را مشاهده کنید: